Zentrum is een ’city sangha’ waar cursorisch wordt gewerkt in wekelijkse groepen onder leiding van verschillende leraren. De insteek van Zentrum is om iedereen die wil de faciliteiten en gelegenheid te bieden om serieus Zen te beoefenen onder leiding van gekwalificeerde en ervaren leraren.

Daarbij is het van belang dat er een sfeer is van veiligheid, openheid, respect, betrokkenheid en vertrouwen. Als leraren van Zentrum voelen we ons gebonden aan de Boeddhistische voorschriften en mag je gedrag verwachten dat hierdoor is geïnspireerd.

Precieze richtlijnen voor dit gedrag zijn niet zo makkelijk te geven en dat willen we hier ook niet doen. Het gaat eerder om een klimaat waarin wij aanspreekbaar zijn op ons gedrag, zodat iedereen die bij Zentrum betrokken is zich veilig en op zijn/haar gemak kan voelen. Dat vraagt om een zorgvuldige en respectvolle omgang met elkaar én met gemaakte afspraken binnen de sangha en de zendo. Bijvoorbeeld met de afspraak dat alles wat in daisan (persoonlijk onderhoud) en groeps-daisan wordt besproken, vertrouwelijk blijft.

Mocht er sprake zijn van gedrag dat grenzen overschrijdt of ongewenst is, dan is de leraar in de groep het eerste aanspreekpunt. Als ongewenst gedrag beschouwen wij bijvoorbeeld: verbaal en fysiek geweld, pesten en seksuele intimidatie en avances.
Er kunnen zich gevallen voordoen waarin de leraar zelf betrokken is of andere omstandigheden waardoor het ongewenste gedrag moeilijk met de leraar zelf besproken kan worden.

Daarom is Zentrum lid van de BUN die daartoe een externe vertrouwenspersoon aangesteld, waarmee in dat geval contact gezocht kan worden.

De rol van vertrouwenspersoon is vooral die van iemand met een luisterend oor, die je kunt vertrouwen en die zorgvuldig omgaat met de informatie. Het is aan de vraagsteller wat er daarna gebeurt, waarbij de vertrouwenspersoon advies kan geven en iemand desgewenst kan begeleiden in de stappen die hij of zij verder wil zetten.